فرایند پذیرش و ثبت نام میان پایه های هشتم و نهم دبیرستان دانش

 

۱- تکمیل فرم پیش ثبت نام
2- قبولی در آزمون ورودی از مباحث ریاضی سال گذشته
3- مصاحبه حضوری
4- ثبت نام قطعی

لطفا فرم پیش ثبت نام زیر را تکمیل نمایید.