دبستان دانش

دبستان دانش برای سال تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در پایه های پیش دبستانی ، اول و ششم ثبت نام می نماید.

 

ضوابط پذیرش دانش آموزان پیش دبستانی و اول

انجام ارزیابی و مصاحبه شامل :

*هوش و استعداد

*اطلاعات زمینه ای متناسب با سن دانش آموز

*مهارت های رفتاری و شخصیتی

 

ضوابط پذیرش میان پایه

*تست و ارزیابی آموزشی

*هوش و استعداد

*اطلاعات زمینه ای و مهارت های رفتاری و شخصیتی

فرایند دعوت از متقاضیان و انجام مراحل مصاحبه از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹آغاز می گردد.

لطفا فرم پیش ثبت نام زیر که شامل ۴ صفحه می باشد را تکمیل نمایید. 

مرحله 1 از 4 - مشخصات دانش آموز