پیش ثبت نام دوره دوم

چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت

مصاحبه با پذیرفته شدگان

k
سیزدهم اردیبهشت

آزمون ورودی

نوزدهم و بیستم اردیبهشت

اعلام اسامی پذيرفتە شدگان و ثبت نام قطعی